โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ รับย้าย / รับโอน ตำแหน่ง

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ รับย้าย / รับโอน ตำแหน่ง

1.นักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานบัญชี กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

2.นายช่างเทคนิค ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานโครางสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

โทร. 044-861700 – 3 ต่อ 773

Spread the love

เบญญดา ศิริวัลลภ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูเขียว