ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีต ผ้าสำหรับให้บริการผู้ป่วย

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีต ผ้าสำหรับให้บริการผู้ป่วย โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ด้วยวิธีประกวดราคาฮิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Spread the love