ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ 128 ภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า665 mA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ 128 ภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า665 mA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Spread the love