ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 625,950.00 บาท (หกแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ — > ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ

Spread the love