เผยแพร่แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เผยแพร่แนวทางการตรวจ

Read more

ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติ พร้อมนน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมี

ประกวดราคาเช่าเครื่อ

Read more

ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา

ประกาศเผยแพร่แผนการเ

Read more