ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P61100143063
ชื่อโครงการ ซื้อยา Aspirin  81 mg
งบประมาณโครงการ 519,000.00 (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน 11  ปี 2561
ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561
ไฟล์แนบ (1) เผยแพร่แผน

(2) P61100143063

 

Spread the love