ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยา Sodium chloride ๐.๙% Injection in ๑๐๐ ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เรื่อง ประกวดราคา
เลขที่โครงการ 61107332624
ชื่อโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Sodium chloride ๐.๙% Injection in ๑๐๐ ml
วิธีดำเนินการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวน 1  รายการ
ราคากลาง 1,165,500.- (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ประกาศ ณ วันที่ 1  พฤศจิกายน 2561
ไฟล์แนบ ประกาศ 2

 

Spread the love