ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Neutral Premixed of ๓๐% Soluble Insulin ๗๐% Isophane Insulin ๑๐๐ IU/ml. x๓ ml Injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เรื่อง ประกวดราคา
เลขที่โครงการ 61107336421
ชื่อโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Neutral Premixed of ๓๐% Soluble Insulin ๗๐% Isophane Insulin ๑๐๐ IU/ml. x๓ ml Injection
วิธีดำเนินการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวน 1  รายการ
ราคากลาง 995,100.00.- (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ประกาศ ณ วันที่ 1  พฤศจิกายน 2561
ไฟล์แนบ ประกาศ 4

 

Spread the love