ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เลขที่โครงการ 61117404811
ชื่อโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Salmeterol + Fluticasone accuhaler (๕๐ mcg + ๒๕๐ mcg)/dose ๖๐ doses
วิธีดำเนินการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวน 1  รายการ
ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
ราคาที่เสนอ (ราคาต่ำสุด) 1,386,720.00- (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
ประกาศ ณ วันที่ 17  ธันวาคม  2561
ไฟล์แนบ ประกาศผู้ชนะ

 

Spread the love