ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เลขที่โครงการ 61117405785
ชื่อโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Alteplase ๕๐ mg powder for injection
วิธีดำเนินการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวน 1  รายการ
ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
ราคาที่เสนอ (ราคาต่ำสุด) 625,950.00 (หกแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ประกาศ ณ วันที่ 17  ธันวาคม  2561
ไฟล์แนบ ประกาศผู้ชนะ

 

Spread the love