ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เลขที่โครงการ 61117405220
ชื่อโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Sodium chloride ๐.๙% Injection in ๑๐๐๐ ml
วิธีดำเนินการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวน 1  รายการ
ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ (มหาชน)
ราคาที่เสนอ (ราคาต่ำสุด) 1,180,000.00 (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
ประกาศ ณ วันที่ 18  ธันวาคม  2561
ไฟล์แนบ ประกาศผู้ชนะ

 

Spread the love