ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เลขที่โครงการ 61117406241
ชื่อโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Meropenem ๑ g for injection
วิธีดำเนินการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวน 1  รายการ
ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท ไบโอฟาร์ม  เคมิคัลส์ จำกัด
ราคาที่เสนอ (ราคาต่ำสุด) 506,250.00 (ห้าแสนหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ประกาศ ณ วันที่ 19  ธันวาคม  2561
ไฟล์แนบ ประกาศผู้ชนะ

 

Spread the love