ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

ด้วย โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

(รายเดือน) จำนวน ๓ ตำแหน่ง ดังนี้

๑. พยาบาลวิชาชีพ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท

๒. นักโภชนาการ ๙,๐๓๒ บาท

๓. ช่างกายอุปกรณ์ ๘,๑๔๖ บาท

รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมา

Spread the love