ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565โครงการจ้างเหมาทาความสะอาดอาคาร โรงพยาบาล ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ

Spread the love