ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดชัยภูมิ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  จำนวน  1 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  1. ประกาศประกวดราคา HbA1C
  2. เอกสารประกวดราคา HbA1C
  3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
  4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Spread the love