ประกวดราคาซื้อโตรงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Fluticasone propionate + Salmeterol xinafoate (๒๕o mcg + ๒๕ mcg)/ dose, ๑๒o doses ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อโตรงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Fluticasone propionate + Salmeterol xinafoate

(๒๕o mcg + ๒๕ mcg)/ dose, ๑๒o doses ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Spread the love