ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Sodium hyaluronate ๐.๑๘% Eye Drop ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เลขที่โครงการ 61107038097
ชื่อโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Sodium hyaluronate ๐.๑๘% Eye Drop
วิธีดำเนินการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวน 1  รายการ
ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
ราคาที่เสนอ (ราคาต่ำสุด) 960,860- (เก้าแสนหกหมื่นแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)
ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561
ไฟล์แนบ ประกาศผู้ชนะ5

 

Spread the love