แนวทางบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

แนวทางบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

โดย.  กองบริหารการสาธารณสุข และชมรมรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป