ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายการวัสดุการแพทย์  จำนวน 2 รายการ  รายละเอียดตามเอกสารแนบ —>  วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 รายการ