ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อซ์ื้อเวชภัณฑ์ยา Ceftazidime 1 G for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เลขที่โครงการ 61107043519
ชื่อโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Ceftazidime 1 G for injection
วิธีดำเนินการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวน 1  รายการ
ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท  ซิลลิค  ฟาร์มา  จำกัด
ราคาที่เสนอ (ราคาต่ำสุด) 555,300- (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561
ไฟล์แนบ  ประกาศผู้ชนะ drug

 

Spread the love