ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เลขที่โครงการ 61097154751
ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
วิธีดำเนินการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวน 1  งาน
ราคาที่เสนอ (ราคาต่ำสุด) 4,100,400.- (สี่ล้านหนึ่งแสนสี่ร้อยบาทถ้วน)
ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561
ไฟล์แนบ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด

Spread the love