ประกาศจังหวัดชัยภูมิ

 

เรื่อง

ประกวดราคาจ้าง

เลขที่โครงการ 61127201895
ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงติดตั้ง จำนวน 2 รายการ

(ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ และจ้างจัดหาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดอินเวอร์เตอร์ จำนวน 65 ชุด)

วิธีดำเนินการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวน 2  รายการ
ราคากลาง 15,555,300.00 (สิบห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)
ประกาศ ณวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562
เอกสาร   ประกาศประกวดราคา Solar Rooftop
เอกสาร   ขอบเขตงาน Solar Rooftop
เอกสาร   ปร 4-5ก
เอกสาร   ปร4-5ข
เอกสาร    ปร.6
เอกสาร   แบบ บก.06

 

Spread the love