ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องควบคุมความดันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในช่องท้อง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องควบคุมความดันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในช่องท้อง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขอบเขตงาน
ประกาศและเอกสารประกวดราคา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Spread the love