ประกาศประกวดราคา

 

เรื่อง ประกาศประกวดราคา
 เลขที่โครงการ  62037072665
 ชื่อโครงการ  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ ((CAB)) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน
 วิธีการ  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวน   1 รายการ
วงเงินที่ได้รับจัดสรร  722,000.- (เจ็ดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
วันที่ ประกาศ  5 มีนาคม พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบ 1   ประกาศ ประกวดราคา
ไฟล์แนบ 2  เอกสารประกวดราคา
ไฟล์แนบ 3   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก
ไฟลแนบ 4  ตาราง บก06

 

Spread the love