ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ย1 Fluticasone propionate + Salmeterol xinafoate (๒๕o mcs + ๒๕ mcg)/ dose, ๑๒ㆍ doses ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ย1 Fluticasone propionate + Salmeterol xinafoate (๒๕o mcs + ๒๕ mcg)/ dose, ๑๒ㆍ doses

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Spread the love