ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องยกเลิกประกวดราคา

ประกาศ จังหวัดชัยภูมิ

เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังสัญญาณหัวใจ สัญญาณความดันโลหิตแบบภายนอกและเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดตามเอกสารแนบ—>> ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังสัญญาณหัวใจ

Spread the love