ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังไฟฟ้าหัวใจ

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ

เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ สัญญาณความดันโลหิตแบบภายนอก และเปอร์เซนต์ความอื่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 4 เครื่อง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  1. เครื่องเฝ้าระวังสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ
Spread the love