ร่าง ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

1 . เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์   จำนวน  1  เครื่อง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  1. ร่าง ประกาศจังหวัดชัยภูมิ
  2. ร่าง เอกสารประกวดราคา
  3. รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
  4. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

 

Spread the love