ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Neutral Premixed of ๓๐% Soluble Insulin ๗๐% Isophane Insulin ๑๐๐ IU/ml. x๓ ml Injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เลขที่โครงการ 61107336421
ชื่อโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Neutral Premixed of ๓๐% Soluble Insulin ๗๐% Isophane Insulin ๑๐๐ IU/ml. x๓ ml Injection
วิธีดำเนินการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวน 1  รายการ
ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
ราคาที่เสนอ (ราคาต่ำสุด) 995,100- (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งบาทถ้วน)
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ไฟล์แนบ ประกาศผู้ชนะ