รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง

 

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
หน่วยงาน กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   1,958,703.30 (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามบาทสามสิบสตางค์)
เผยแพร่ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561
หนังสือขอเผยแพร่ ประกาศ สขร.1 เทคนิคการแพทย์ พฤศจิกายน 61
แบบรายงาน รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เทคนิคการแพทย์ พฤศจิกายน 2561


Spread the love