รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง พฤศจิกายน 2561 คลังวัสดุการแพทย์

 

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประจำเดือน พฤศจิกายน  2561
หน่วยงาน คลังวัสดุการแพทย์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,031,158.86 (สี่ล้านสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทแปดสิบหกสตางค์)
เผยแพร่ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561
หนังสือขอเผยแพร่ ขออนุมัติเผยแพร่ สขร.1 วัสดุการแพทย์ พฤศจิกายน 2561
แบบรายงาน สขร.1 วัสดุการแพทย์ พฤศจิกายน 2561

 

Spread the love