ประกาศจังหวัดชัยภูมิ

 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อ
เลขที่โครงการ 62017139535
ชื่อโครงการ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในทางสูตินรีเวช ด้วยระบบคลื่นความถี่สูง
วิธีดำเนินการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง 1,200,000.00  บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
จำนวน 1  รายการ
ประกาศ ณวันที่ 9  มกราคม พ.ศ. 2562
เอกสาร 1 ประกาศ + Spec
เอกสาร 2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
เอกสาร 3 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 

Spread the love