ประกาศจังหวัดชัยภูมิ

 

เรื่อง ประกวดราคา
เลขที่โครงการ  62027279866
ชื่อโครงการ  จ้างซัก อบ รีด ผ้า สำหรับผู้ป่วย
วิธีดำเนินการ  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวน   1  งาน
ราคากลาง  1,618,500.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ประกาศ ณ วันที่  25  กุมภาพันธ์  2562
ไฟล์แนบ  เอกสารแนบ

 

Spread the love