ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ๓ รายการ

1 .ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Sodium chloride ๐.๙% Injection in ๑๐๐ ml. ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรนิกส์(e-bidding) เอกสาร

2.ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Sodium hyaluronate ๐.๑๘% Eye drop ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรนิกส์(e-bidding) เอกสาร

3.ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Sodium chloride ๐.๙% Injection in ๑,๐๐๐ ml. ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรนิกส์(e-bidding) เอกสาร

Spread the love