ขออนุมัติเผยแพร่ผลของแผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2 ( ม.ค. – ก.พ.)

ผลแผนการจัดซื้อ ไตรมาส2

บันทึกรายงานผลการจัดซื้อ

แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของโรง

Spread the love