ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่อง ช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่อง ช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร Download

Spread the love

เบญญดา ศิริวัลลภ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูเขียว