ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

รายการงบลงทุนค่าสิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุง) เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Download

Spread the love

เบญญดา ศิริวัลลภ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูเขียว