สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ 2561

 

ลำดับ รายการ ในรอบเดือน
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กันยายน 2561
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สิงหาคม 2561
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กรกฎาคม 2561
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ มิถุนายน 2561
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พฤษภาคม 2561
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เมษายน 2561
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ มีนาคม 2561
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กุมภาพันธ์ 2561
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ มกราคม 2561
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ธันวาคม 2560
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ พฤศจิกายน 2560
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ตุลาคม 2560