ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Ipratropium Br + Fenoterol HBr MDI ๐.๐๒ mg + ๐.๐๕ mg/dose ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เรื่อง ประกวดราคา
เลขที่โครงการ 61107336804
ชื่อโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Ipratropium Br + Fenoterol HBr MDI ๐.๐๒ mg + ๐.๐๕ mg/dose
วิธีดำเนินการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวน 1  รายการ
ราคากลาง 823,900.00 .- (แปดแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ประกาศ ณ วันที่ 1  พฤศจิกายน 2561
ไฟล์แนบ ประกาศ 6

 

Spread the love