ประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ beradual MDI ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดชัยภูมิ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ beradual MDI ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

  1.  – 2.beradual mdi_201712130958

2. – 2.DETAIL Berodual MDI 200 doses

Spread the love