ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Sodium chloride ๐.๙% Injection in ๑๐๐๐ ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เรื่อง ประกวดราคา
เลขที่โครงการ 61117405220
ชื่อโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Sodium chloride ๐.๙% Injection in ๑๐๐๐ ml
วิธีดำเนินการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวน 1  รายการ
ราคากลาง 1,206,400.00 .- (หนึ่งล้านสองแสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
ประกาศ ณ วันที่ 29  พฤศจิกายน 2561
ไฟล์แนบ  drug

 

Spread the love