(ร่าง) ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงติดตั้ง จำนวน 2 รายการ

 

เรื่อง (ร่าง)

 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงติดตั้ง

เลขที่โครงการ 61127201895
ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงติดตั้ง จำนวน 2 รายการ

(ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ และจ้างจัดหาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดอินเวอร์เตอร์ จำนวน 65 ชุด)

วิธีดำเนินการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวน 2  รายการ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่  04  มกราคม  พ.ศ. 2562
ประกาศ ณวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เอกสาร 1 ร่างประกาศ
เอกสาร 2 ขอบเขตงาน
เอกสาร 3 ปร 4-5ก
เอกสาร 4 ปร 4-5ข
เอกสาร 5 ปร.6
เอกสาร 6 แบบ ปก.06

 

Spread the love