รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ธันวาคม 2561 คลังวัสดุการแพทย์

 

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประจำเดือน ธันวาคม  2561
หน่วยงาน คลังวัสดุการแพทย์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,983,373.42 (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทสี่สิบสองสตางค์)
เผยแพร่ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
หนังสือขอเผยแพร่ ขออนุมัติเผยแพร่ สขร.1 วัสดุการแพทย์ ธันวาคม 2561
แบบรายงาน สขร.1 วัสดุการแพทย์ ธันวาคม 2561


Spread the love