ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เลขที่โครงการ  61127201895
ชื่อโครงการ  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงติดตั้ง จำนวน 2 รายการ (ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ และจ้างจัดหาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดอินเวอร์เตอร์
วิธีการ  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวน  2 รายการ
  1.  ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดพิกัดไม่ต่ำกว่า 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ
ผู้ชนะเสนอราคา  บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ราคาที่เสนอ  12,590,000.00 บาท(สิบสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
  2.  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดอินเวอร์เตอร์ จำนวน 65 ชุด
ผู้ชนะเสนอราคา   บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ราคาที่เสนอ  2,950,000.00 บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ประกาศ ณ วันที่  18  กุมภาพันธ์  2562
ไฟล์แนบ  ประกาศผู้ชนะ

 

Spread the love