ประกาศการรับสมัครทันตแพทย์เข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร (ทันตแพทย์ประจำบ้าน) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1

ประกาศการรับสมัครทันตแพทย์เข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร (ทันตแพทย์ประจำบ้าน) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1

จำนวน 3 สาขา

  • สาขา ทันตกรรมประดิษฐ์      1 ทุน
  • สาขา ปริทันตวิทยา               1 ทุน
  • สาขา ทันตกรรมหัตถการ      1 ทุน

รับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 5 – 15 กรกฏาคม 2565

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร (044) 861700 ต่อ 419 (รชฏาพร)

เอกสาร Download

Spread the love

เบญญดา ศิริวัลลภ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูเขียว