รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 3 อัตรา

กลุ่มการพยาบาล

  1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ        จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานโภชนศาสตร์

  1. ตำแหน่ง นักโภชนาการ             จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

  1. ตำแหน่ง ช่างกายอุปกรณ์           จำนวน 1 อัตรา

ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 18 พฤศจิกายน 2565

เอกสาร Download

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โทร 044-861700 ต่อ 756,773 ในเวลาราชการ

Spread the love

เบญญดา ศิริวัลลภ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูเขียว