ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ vislube ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ vislube ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗๖,๕๑๖.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยสิบหกบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ

—–>>    vislube_201712191031

คุณลักษณะของยา

—–>>   Sodium-hyaluronate (ฉบับจริง) – Copy

Spread the love