เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ erythropoietin ๕๐๐๐ iu ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ erythropoietin ๕๐๐๐ iu ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ

—–>>    eythropoietin 5000 iu_201712191033

คุณลักษณะของยา

—–>>   erythropoietin (ฉบับจริง) – Copy

Spread the love