รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตุลาคม 2561 คลังวัสดุการแพทย์

 

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประจำเดือน ตุลาคม  2561
หน่วยงาน คลังวัสดุการแพทย์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,270,661.86  (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์)
เผยแพร่ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน  2561
หนังสือขอเผยแพร่ ขออนุมัติเผยแพร่ สขร.1 วัสดุการแพทย์ ตุลาคม 2561
แบบรายงาน สขร.1 วัสดุการแพทย์ ตุลาคม 2561


Spread the love