ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Isophane Insulin Human 70% + Soluble Insulin Human 30% Suspension for Injection 100 IU./ml. in 10 ml. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เลขที่โครงการ 61107073931
ชื่อโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Isophane Insulin Human 70% + Soluble Insulin Human 30% Suspension for Injection 100 IU./ml. in 10 ml.
วิธีดำเนินการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวน 1  รายการ
ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท  เบอร์ลิน  ฟาร์มาซูติคอล  อินดัสตรี้  จำกัด
ราคาที่เสนอ (ราคาต่ำสุด) 691,900- (หกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561
ไฟล์แนบ ประกาศผู้ชนะ8

 

Spread the love